De afoox-website en alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en diensten die hierin zijn opgenomen of anderszins toegankelijk zijn gemaakt via deze worden verstrekt zonder enige garantie met betrekking tot inhoud en beschikbaarheid, zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook voor zover wettelijk toegestaan), inclusief (maar niet beperkt tot) titelgarantie, materiële garantie en garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De inhoud van de afoox-websites is met de grootste zorg samengesteld en vormt een reeks diensten voor de bezoekers van deze pagina's. afoox behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze pagina's aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of indicatie.

De producten zoals ze online verschijnen, kunnen afwijken van die in een winkel (bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, grootte, vorm of gewicht). afoox streeft ernaar om de producten online zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Zoals met alle redactionele inhoud, kan zelfs de informatie op de afoox-websites na verloop van tijd verouderd raken. afoox selecteert en onderzoekt zijn informatie zorgvuldig op een regelmatige basis om ervoor te zorgen dat deze informatie actueel en nauwkeurig is. Noch Afoox noch enig ander lid van de Afoox Group kan echter enige garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de geldigheid, beschikbaarheid, volledigheid of juistheid van de gegevens of informatie op de websites.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, aanvaardt noch afoox noch enig ander lid van de afoox.company (voor zover toegestaan door de wet) enige aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit toegang tot en / of gebruik van elementen op de afoox-websites, van het onvermogen om toegang te krijgen tot de websites of deze te gebruiken, of van de informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en diensten die anders via deze beschikbaar worden gesteld. Noch afoox noch andere partijen die deelnemen aan de creatie, het ontwerp en de werking van de afoox-websites kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) directe, indirecte, zakelijke, gevolgschade en boetes of voor de kosten van vervangende goederen en diensten, ongeacht of dergelijk verlies of schade wordt beweerd als gevolg van een contractuele schending, plichtsverzuim of zorg of als gevolg van een onwettige handeling in verband met de toegang, het gebruik of het onvermogen om de afoox-websites te gebruiken of vanwege fouten of weglatingen in de inhoud van de websites. Noch Afoox noch enig ander lid van de Afoox Group neemt de garantie dat de Afoox-websites, de informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief de software of services op de websites of anderszins voor u beschikbaar worden gesteld via de websites, hun servers en e- e-mails verzonden door afoox) op de websites of anderszins toegankelijk gemaakt via deze zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten. U erkent en gaat uitdrukkelijk akkoord dat u de afoox-websites op eigen risico gebruikt.

Wetten van bepaalde rechtsgebieden laten de beperking van impliciete garanties of de uitsluiting en / of beperking van bepaalde schade niet toe. Als een dergelijke wet op u van toepassing is, zijn sommige of al deze beperkingen en / of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing en heeft u mogelijk aanvullende rechten.